لوگو

درخواست اطلاعات GIS
درخواست اطلاعات GIS

نام  
نام خانوادگی 
شماره دانشجویی 
کد ملی 
دانشجوی رشته 
گرایش
مقطع
ورودی
دانشگاه
شهرستان
عنوان پایان نامه / پروژه تحقیقاتی
متقاضی دریافت اطلاعات
شرح
اارسال مرز منطقه بصورت رقومی 
مربوط به شهرستان 
بخش 
دهستان 
ارسال مرز منطقه بصورت طول جغرافیایی: 
ارسال مرز منطقه بصورت عرض جغرافیایی 
محل بارگزاری تصویر نامه دانشگاه 
تلفن تماس 
ایمیل جهت ارسال اطلاعات 

 (حروف و يا اعداد مشاهده شده را وارد نماييد)